Skip to content

Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο http://www.services.totalenergies.gr/. Με τη σύνδεσή σας στον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σημειώνεται ότι εάν επισκεφθείτε άλλους ιστοτόπους της εταιρείας TotalEnergies, ισχύουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και πολιτικές όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων για τους εν λόγω ιστότοπους. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση των νομικών σημειώσεών τους.

1.    Στοιχεία εταιρικής ταυτότητας 

Η εταιρεία που δημοσιεύει τον Ιστότοπο (εφεξής «Εταιρεία»): 
TotalEnergies Marketing Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
Κεντρικά γραφεία: Βορείου Ηπείρου 74-76 & Κονίτσης, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Νομική μορφή εταιρείας: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Εγγεγραμμένο κεφάλαιο: 654.003 ΕΥΡΩ
Μητρώο εμπορίου και εταιρειών: ΓΕΜΗ: 363601000
ΑΦΜ: 094138431
E-mail: [email protected] 

Σχεδιασμός ιστότοπου: 
Dagobert SAS, 432 632 495 R.C.S. PARIS,  39 rue des Mathurins 75008 Paris

Τεχνικός σχεδιασμός και ανάπτυξη του ιστότοπου: 
DIGITAL UP, που εδρεύει στην οδό Αλκμήνης 36-38, Αθήνα, 11853
Αριθμός τηλεφώνου: +302106771802

Φιλοξενία
Acquia Cloud Site Factory located at Frankfurt, Germany
Headquarter located at 53 State Street, Boston, MA 02109, USA 
Dun and Bradstreet (D&B):   015922699
Phone number: +1 617-588-9600

Οι εταιρείες εντός τηςTotalEnergies έχουν τη δική τους νομική υπόσταση και ανεξάρτητο νομικό καθεστώς. Η εταιρεία που δημοσιεύει τον Ιστότοπο ανήκει στον Όμιλο TotalEnergies. Οι όροι «TotalEnergies» και «Όμιλος TotalEnergies» χρησιμοποιούνται ενίοτε στον παρόντα Ιστότοπο για λόγους ευκολίας σε περίπτωση που γίνονται γενικές αναφορές στην TotalEnergies S.Ε. (την εταιρεία συμμετοχών) και στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της. Ομοίως, οι λέξεις «εμείς», «εμάς» και «μας» ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν εν είδει αναφοράς στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου TotalEnergies, εν γένει, ή στα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτές. Οι εν λόγω εκφράσεις χρησιμοποιούνται επίσης στην περίπτωση που κανένας εύλογος σκοπός δεν εξυπηρετείται με τον προσδιορισμό συγκεκριμένης εταιρείας ή συγκεκριμένων εταιρειών. Από τις εν λόγω εκφράσεις δεν συνάγεται ότι η TotalEnergies S.Ε. ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της συμμετέχουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τη διαχείριση οποιασδήποτε άλλη εταιρείας του Ομίλου TotalEnergies.

2.    Πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες
Ο παρών ιστότοπος παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου TotalEnergies. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται ως γενικές πληροφορίες χωρίς καμία εγγύηση οι οποίες είναι κατάλληλες για έναν συγκεκριμένο σκοπό. 

3.    Πνευματική ιδιοκτησία
3.1.   Εταιρική περιουσία

3.1.1 Όλες οι πληροφορίες ή τα έγγραφα (κείμενο, κινούμενες ή στατικές εικόνες, βάσεις δεδομένων, ήχοι, φωτογραφίες, τεχνογνωσία ή αναφερόμενα προϊόντα) που αποθηκεύονται στον Ιστότοπο, καθώς και όλα τα στοιχεία που δημιουργούνται για τον Ιστότοπο και η γενική δομή τους αποτελούν είτε ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των εταιρειών εντός του Ομίλου TotalEnergies είτε υπόκεινται στα δικαιώματα χρήσης, δημιουργίας αντιγράφου ή δημόσιας γνωστοποίησης που της/τους έχουν χορηγηθεί. 
3.1.2 Οι εν λόγω πληροφορίες, έγγραφα και στοιχεία υπόκεινται στη νομοθεσία που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα στον βαθμό που αυτά έχουν καταστεί δημοσίως διαθέσιμα μέσω του εν λόγω Ιστότοπου. Καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης εκτός από αυτό της προβολής του συγκεκριμένου Ιστότοπου δεν έχει χορηγηθεί σε οποιοδήποτε μέρος όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
3.1.3 Η αναπαραγωγή των εγγράφων του Ιστότοπου εξουσιοδοτείται αποκλειστικά ως πληροφορίες για προσωπική και ιδιωτική χρήση. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση αντιγράφων που πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς απαγορεύεται ρητά και υπόκειται στην πρότερη και επίσημη εξουσιοδότηση από την Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των πληροφοριών που αποθηκεύονται στον παρόντα Ιστότοπο πρέπει να αναφέρει την πηγή και να προβαίνει σε επαρκείς αναφορές όσον αφορά την αποκλειστική τους χρήση. 
3.2.   Διακριτικά γνωρίσματα
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι ονομασίες, τα λογότυπα, τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα της εταιρείας που αναφέρονται στον Ιστότοπο αποτελούν είτε ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των εταιρειών εντός του Ομίλου TotalEnergies είτε υπόκεινται στα δικαιώματα χρήσης, δημιουργίας αντιγράφου ή δημόσιας εκπροσώπησης/γνωστοποίησης που της/τους έχουν χορηγηθεί. Δεν επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από την Εταιρεία.
3.3.    Βάσεις δεδομένων 
Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των βάσεων δεδομένων του Ιστότοπου και η Εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης οποιασδήποτε βάσης δεδομένων που καθίσταται διαθέσιμη. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση σημαντικού ποιοτικού ή ποσοτικού μέρους των βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής χρήσης.

4.    Οι υποχρεώσεις σας  
4.1.    Δικαίωμα της χρήσης πληροφοριών

Κάθε επισκέπτης του Ιστότοπου που παρέχει πληροφορίες χορηγεί στην Εταιρεία κάθε μεταβιβάσιμο δικαίωμα που αφορά τις εν λόγω πληροφορίες και εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να τις χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες που παρέχονται από επισκέπτες θεωρούνται ως εμπιστευτικές. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε να επεξεργαστούμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία ισχύει για τον παρόντα Ιστότοπο.
4.2.    Συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
Κάθε επισκέπτης του παρόντος Ιστότοπου βεβαιώνει επίσης ότι συμμορφώνεται με τα εν λόγω μέτρα και την υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:
-    Έχει τη δυνατότητα και τα μέσα που απαιτούνται προκειμένου να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και να τον χρησιμοποιεί.
-    Έχει επαληθεύσει ότι οι ρυθμίσεις IT που χρησιμοποιούνται δεν περιλαμβάνουν κανέναν ιό και ότι βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.
-    Χορηγεί στην Εταιρεία και τους εταίρους, κατά περίπτωση, το δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται (εκτός από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα).
-    Πρέπει να τηρεί την εμπιστευτικότητα και είναι, ως εκ τούτου, υπεύθυνος για τη χρήση και την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης που η Εταιρεία μπορεί να σας αποστείλει για την πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναστολής της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο στην περίπτωση δόλιας χρήσης ή απόπειρας για δόλια χρήση της εν λόγω πρόσβασης.

5.    Σύνδεσμοι υπερκειμένου 
5.1.    Ενεργοποίηση των συνδέσμων

Η Εταιρεία επισήμως δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο των ιστότοπων στους οποίους παρέχει συνδέσμους. Συμβουλευτείτε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ως προς τους ιστότοπους προκειμένου να κατανοήσετε την εφαρμογή τους. Η απόφαση για τη χρήση συνδέσμων λαμβάνεται αποκλειστικά από τους χρήστες του Ιστότοπου. Ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε έναν σύνδεσμο στον παρόντα Ιστότοπο. 
5.2.    Εξουσιοδότηση συνδέσμου
Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο υπερκειμένου για τον παρόντα Ιστότοπο, πρέπει να λάβετε την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. 

6.    Επίσημη δήλωση 
6.1.    Πληροφορίες
6.1.1
Οι πληροφορίες (εφεξής «πληροφορίες») που είναι διαθέσιμες στον διακομιστή του παγκόσμιου ιστού (www) παρέχονται καλή τη πίστει.
6.1.2 Οι εν λόγω πληροφορίες θεωρούνται ορθές κατά τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι πληροφορίες είναι πλήρεις ή ακριβείς. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από την εμπιστοσύνη σας προς τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται με την προϋπόθεση ότι εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που τις έχει λάβει μπορεί να καθορίσει το συμφέρον του για συγκεκριμένο σκοπό πριν από τη χρήση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τραυματισμό που προκύπτει από τη εμπιστοσύνη προς τις εν λόγω πληροφορίες, τη χρήση τους ή τη χρήση ενός προϊόντος που αναφέρουν.
6.1.3 Οι πληροφορίες δεν θεωρούνται σύσταση για χρήση πληροφοριών, προϊόντων, διαδικασιών, εξοπλισμού ή τύπων που παραβιάζουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ρητή ή έμμεση ευθύνη στην περίπτωση που η χρήση των πληροφοριών παραβιάζει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικό δικαίωμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα. 
6.1.4 Η Εταιρεία και όλες οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες που της ανήκουν είτε άμεσα είτε έμμεσα και οποιαδήποτε εταιρεία εντός του Ομίλου TotalEnergies απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε ερμηνεία η οποία δύναται να προσαρμόσει το περιεχόμενο των ιστοτόπων της για την αγορά προσφορών ή την προτροπή απόκτησης μετοχών ή άλλων εισηγμένων ή μη εισηγμένων διαπραγματεύσιμων χρεογράφων. 
6.1.5 Καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση δεν χορηγείται όσον αφορά τον εμπορικό χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχονται ή την καταλληλότητά τους για έναν συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω πληροφορίες.
6.1.6 Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει να επικαιροποιήσει ή να διορθώσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ή στους διακομιστές web της. Ομοίως, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή διορθώνει το περιεχόμενο του ιστοτόπου του ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
6.2.    Δηλώσεις για το μέλλον
6.2.1
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον παρόντα Ιστότοπο ενδεχομένως να περιέχουν δηλώσεις για το μέλλον όσον αφορά τη χρηματοοικονομική θέση, τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, τις δραστηριότητες και τη στρατηγική κλάδου της Εταιρείας, της TotalEnergies S.A. και/ή των εταιρειών του Ομίλου TotalEnergies. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι εν λόγω δηλώσεις βασίζονται στα πιστεύω και τις παραδοχές της διοίκησης και στις πληροφορίες που επί του παρόντος είναι διαθέσιμες στη διοίκηση. Οι δηλώσεις για μελλοντικές προβλέψεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν προγνωστικά, προβλέψεις, προσδοκώμενες συνέργειες και άλλες πληροφορίες που αφορούν πιθανά ή εικαζόμενα μελλοντικά αποτελέσματα και δύνανται να προηγούνται, να ακολουθούνται από ή να περιλαμβάνουν με άλλο τρόπο τις λέξεις «πιστεύει», «προσδοκά», «προβλέπει», «σκοπεύει», «σχεδιάζει», «στοχεύει», «εκτιμά» ή παρόμοιες εκφράσεις. Οι δηλώσεις για το μέλλον δεν αποτελούν διασφάλιση αποτελεσμάτων ή τιμών. Περιλαμβάνουν κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές. Τα μελλοντικά αποτελέσματα ενδεχομένως να διαφέρουν ουσιαστικά από τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις εν λόγω δηλώσεις για το μέλλον. Πολλοί από τους παράγοντες που θα προσδιορίσουν τα εν λόγω αποτελέσματα και τιμές υπερβαίνουν τις δυνατότητες της Εταιρείας να τους ελέγξει ή να τους προβλέψει. 
6.2.2 Τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν πληροφορίες για το μέλλον σχετικά με τον Όμιλο (περιλαμβανομένων των στόχων και των τάσεων), καθώς και δηλώσεις για μέλλον κατά την έννοια του μεταρρυθμιστικού νόμου περί αγωγών ιδιωτικών χρεογράφων του 1995, κυρίως όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συνθήκες, τα αποτελέσματα των εργασιών, την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη στρατηγική και τα σχέδια της TotalEnergies. Τα εν λόγω δεδομένα δεν αποτελούν προβλέψεις με την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής. Οι εν λόγω πληροφορίες και δηλώσεις για το μέλλον που περιλαμβάνονται στα παρόντα έγγραφα βασίζονται σε οικονομικά δεδομένα και παραδοχές στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου οικονομικού, ανταγωνιστικού και κανονιστικού περιβάλλοντος. Ενδεχομένως να αποδειχθούν ανακριβείς στο μέλλον και εκτίθενται σε πολλούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των προβλέψεών τους, συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών διακυμάνσεων, της τιμής των πετρελαϊκών προϊόντων, της δυνατότητας της μείωσης του κόστους και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας χωρίς την άσκοπη διατάραξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικών κανονιστικών εκτιμήσεων και γενικών οικονομικών και επιχειρηματικών συνθηκών. Ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες βασίζονται σε εκτιμήσεις που αφορούν συγκεκριμένα την αξιολόγηση της ανακτήσιμης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών ζημιών των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τις εν λόγω εκτιμήσεις. 
Η TotalEnergies και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν τυχόν επικαιροποιήσεις οποιασδήποτε πληροφορίας ή δήλωσης για το μέλλον, οποιωνδήποτε στόχων ή τάσεων που περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών συμβάντων ή άλλων. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες, τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ομίλου παρέχονται στο πλέον πρόσφατο Έγγραφο Καταχώρισης, η γαλλική έκδοσή του οποίου υποβάλλεται στη Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή της Γαλλίας (Autorité des marchés financiers) και στην ετήσια έκθεση για το Έντυπο 20-F που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (United States Securities and Exchange Commission) (στο εξής «SEC»).
6.3.    Διαθεσιμότητα
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί απρόσκοπτα ή ότι οι διακομιστές που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε αυτόν θα λειτουργούν και/ή ότι οι ιστότοποι τρίτων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι υπερκειμένου δεν περιέχουν ιούς.

7.    Επικαιροποιήσεις των γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης του Ιστότοπου και της ισχύουσας νομοθεσίας
Η Εταιρεία ενδεχομένως να επικαιροποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή. Κατά συνέπεια, καλείστε να ανατρέχετε συχνά στους πιο πρόσφατους ισχύοντες Όρους Χρήσης. Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του Ιστότοπου υπόκεινται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

8.    Στοιχεία επικοινωνίας
Μπορείτε να απευθύνετε όλα τα ερωτήματα που αφορούν τους όρους χρήσης του Ιστότοπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 
TotalEnergies Marketing Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., Βορείου Ηπείρου 74-76 & Κονίτσης, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα. Ονομασία τμήματος/υπηρεσίας:  Μάρκετινγκ